Χόνδρική Πώληση | Αττική και Πανελλαδικά

ekret@otenet.gr 210 - 3479 318

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Ιστοσελίδα») υπόκειται στους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, τους οποίους ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας και εφόσον δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό τους οφείλει να μην προχωρήσει στην επίσκεψη ή χρήση. Άλλως, η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Η εταιρεία «ΕΚΡΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») δύναται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/ χρήστες οφείλουν όπως ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται την αποδοχή των όποιων αλλαγών. Σκοπός της Ιστοσελίδας είναι η γνωριμία της Εταιρείας μας με το κοινό, η παρουσίαση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, του έργου και των συνεργατών μας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, απεικονίσεων κλπ. (εφεξής το «Περιεχόμενο») αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, εξαιρουμένων των ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητώς η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή εν γένει επεξεργασία του Περιεχομένου, ολικά ή τμηματικά, χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση/άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του Περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την Εταιρεία. Οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρει τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή φορέων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των εν λόγω φορέων, οι οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, παρακαλούμε όπως επικοινωνεί με την Εταιρεία μέσω της αντίστοιχης ενότητας της Ιστοσελίδας. Επίσης, σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης διαπιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο, παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή καταλληλόλητα του Περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Άπασες οι πληροφορίες του Περιεχομένου παρέχονται «ως έχουν». Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εκ της χρήσεως της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή του Περιεχομένου, ούτε την ανυπαρξία «ιών», είτε πρόκειται για την Ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνει ο χρήστης το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, του κοινοτικού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ή κριθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανίσχυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα ισχύει, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους. Για οποιεσδήποτε διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Πειραιά.

Υποχρεώσεις Χρήστη
Ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις σε ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Προσωπικά Δεδομένα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς επίσης και από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας & Προσωπικών Δεδομένων.

 

COM_VIRTUEMART_CART_OVERVIEWX